Waxing

Waxing

Facial waxing

Body waxing

Brazilian waxing

Love the skin your in.

  • Facial waxing- Includes face, lip, chin, brow,neck and sideburns.

  • Body waxing- Includes underarm, arm, back, bikini,half leg, full leg.

  • Brazilian waxingIncludes bikini line, basic brazilian, full brazilian.

Book now